پاکبان، جدید قدیمی!

پس از بررسی جایگاه برند فعلی پاکبان و توجه به دغدغه ها وخواسته های مشتری برای بالا بردن خودنمایی برند و تمایز این محصول خاص به دلیل نوع بسته بندی آن از دیگر نوشیدنی های دوغ بازار، تلاش به خلق کمپینی مبتنی بر اهمیت جذابیت تصویری (eye catching) گردید.

با توجه به این منظور که این نوشیدنی به عنوان یک تغذیه سنتی ایرانی وسالم در جامعه شناخته شده، تمرکز اصلی کمپین به ایجاد فضا و مکانی خاص و پراهمیت در میان نگاه رقیبان محصول به عنوان ظهور قهرمانی تازه در میانشان اختصاص یافت.