بی‌حساب شدیم

طرح پیمان بانک صادارت ایران، طرحی با هدف جذب سرمایه های این بانک است.
راهکار فلش برای معرفی این طرح، از دلایل استراتژیک متفاوتی ریشه گرفت؛ از جمله:

  • استفاده از هویت بصری مفهومی با هدف ایجاد تمایز با سایر تبلیغات بانکی با سوژه‌های مشابه
  • استفاده از هویت کلامی منطبق با دایره لغات و ادبیات مخاطب و همراستا با سوژه برای افزایش ماندگاری پیام
  • حرکت در مسیر اصلاح و به روزآوری هویت برند بانک صادرات ایران