عبیدی

خانواده دارویی والزارتان، از مهمترین محصولات کاهنده فشار خون در سبد محصولی دکتر عبیدی است.

هویت بصری ارائه شده برای لانچ این خانواده ۴ عضوی، حول محور ماهیت شیمیایی آنها که بر اساس ” ترکیبات دو ملکولی و ۳ ملکولی ” استوار است، گسترش پیدا کرد و در قالب مفهوم کلی “در کنار یکدیگر، قوی تر” ارائه شد.