سولاته

کمپین دیجیتال سولاته، قهوه دمی فوری کاله در دو فاز طراحی شد. در فاز اول برای افزایش آگاهی، “با شعار سولاته، همراهته” محتواهایی برای شناخت بیشتر مخاطب همراه با مسابقه طراحی شد. در فاز دوم به این موضوع پرداختیم که هنگام خوردن قهوه داستانی در جریان است و گفتگویی حول آن شکل میگیرد. به همین خاطر در این فاز با شعار “سولاته، شروع داستانته” مخاطبان را به بیان داستانها و موقعیتهایشان دعوت می کرد. لازم بذکر است این پروژه به مرحله ی اجرا نرسید.