رنو

طراحی کمپین تبلیغات محیطی «رنو»

این خودرو که امکانات مناسب  و ظاهری جذاب دارد،  برای ارتباط با مخاطب خود، از تصاویری کمک گرفت تا بتواند با ایجاد فضایی خاص در ذهن مخاطب، منظور خود را از شعارهای ارائه شده اش برساند. هدف از طراحی این تصاویر، تفکیک نمودن محصول رنو در حجمه ای از تبلیغات شهری از دیگر اتومبیل های موجود در بازار بود.