تاپ تورز، دیدنی ها کم نیست …

سفر در سطحی متفاوت و حتی بالاتر از استانداردهای تجربه شده، هدفی است که در این آژانس به عنوان ماموریت آن روزانه پیگیری می شود. در ادامه، با تمرکز بر چگونگی ارتباط بین آژانس و مخاطبین نه تنها ارتقاء کیفی انواع متریال های مد نظر را عملی ساختیم، بلکه با تحت پوشش قرار دادن انواع تبلیغات محیطی و ساخت تیزرهای موشن گرافیک و تبلیغات رادیویی، امکان تغییر جایگاه در نظر مخاطبین واقعی آژانس به عنوان مهمترین هدف را پایه ریزی نمودیم.

همکاری ما باتاپ تورز، خروجی های متنوعی را در راستای اهداف برندینگ عملی ساخت که طرح های مختلف برای تیم بازاریابی آژانس ،نظیر معرفی تورها ابتدای راه بود.