زنان زیبا، فروش بالاتر : یافته های جدید علیه ابزارگرایی در تبلیغات